gediplomeerd PMU artist

allround skin expert

elleebana lash lift styliste

bezorging binnen 7 dagen

biologisch, vegan & dierproefvrij

GGD gecertificeerd

lid van de nsgp

lid van de anbos

gediplomeerd PMU artist

allround skin expert

elleebana lash lift styliste

bezorging binnen 7 dagen

biologisch, vegan & dierproefvrij

GGD gecertificeerd

lid van de nsgp

lid van de anbos

algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • The Beauty Lounge Laura: Laura Endlich, KvK-nummer: 56055838, Stadhoudersstraat 50, 2282 PR Rijswijk
  • Cliënte: de persoon die bij The Beauty Lounge Laura een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandelovereenkomst met The Beauty Lounge Laura aangaat of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie een of meer overeenkomsten met The Beauty Lounge Laura aangaat;
  • Diensten: alle door The Beauty Lounge Laura verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging, Permanente Make-up, Wimperbehandelingen en in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de salon en daarbuiten (al dan niet via sociale media) en verkoop van producten;
  • Behandelingen: alle door The Beauty Lounge Laura aangeboden behandelingen;
  • Producten: alle door The Beauty Lounge Laura gebruikte en te koop aangeboden producten;
  • Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënte aan The Beauty Lounge Laura opdracht geeft om de op enige behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;
  • Productverkoop: de verkoop door The Beauty Lounge Laura van bepaalde producten aan de cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden;

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) behandelovereenkomsten en productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van The Beauty Lounge Laura

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

3. Eventuele door cliënten van The Beauty Lounge Laura gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Behandelovereenkomst
1. Voorafgaand aan het aangaan van de behandelovereenkomst wordt de cliënt geïnformeerd over: – de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten; – de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling; – de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden; – de verwachte duur en frequentie van de behandeling; – de eventuele alternatieven voor de behandeling; – de kosten van de behandeling en eventuele mogelijkheden van vergoeding onder een (zorg)verzekering; – de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.

2. De behandelovereenkomst komt tot stand doordat cliënt de door haar ondertekende schriftelijke (offerte betreffende de) behandelovereenkomst aan The Beauty Lounge Laura verstrekt of de betreffende behandeling feitelijk ondergaat.

3. In geval van minderjarigheid van de cliënte is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de cliënte. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

Artikel 3: Productverkoop
1. The Beauty Lounge Laura verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandelovereenkomst.

2. Bij de verkoop van producten wordt de cliënte geïnformeerd over: – de eigenschappen van het product; – het gebruik van het product; – de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product; – de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

Artikel 4: Informatieverstrekking door de Cliënte
1. De cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of de productverkoop.

2. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan The Beauty Lounge Laura de uitvoering van de behandelingsovereenkomst of de productverkoop opschorten of weigeren.

3. The Beauty Lounge Laura is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

Artikel 5: Verplichtingen The Beauty Lounge Laura
1. The Beauty Lounge Laura neemt bij het verrichten van de diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. The Beauty Lounge Laura voert de behandelovereenkomst en de productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit.

2. The Beauty Lounge Laura neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant The Beauty Lounge Laura zich tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandeling en de producten. Op The Beauty Lounge Laura rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

3. The Beauty Lounge Laura behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij The Beauty Lounge Laura daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg
1. The Beauty Lounge Laura kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

2. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies stipt opvolgt, de Behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte altijd contact opnemen met The Beauty Lounge Laura.

3. In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met The Beauty Lounge Laura. Dit is van het grootste belang. Zij zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

4. The Beauty Lounge Laura kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

Artikel 7: Annulering Behandeling
1. Afspraken voor een behandeling kunnen tot 48 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

2. Bij annulering binnen 48 uur tot 4 uur voor een afspraak is de cliënte 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

3. Als The Beauty Lounge Laura binnen 24 uur voor een afspraak de geplande behandeling opschort wegens omstandigheden aan de zijde van de cliënte, zoals bijvoorbeeld het niet-nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, is de cliënte het volledige voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd.

4. De administratie van The Beauty Lounge Laura is bepalend voor de vaststelling dat sprake is van een afspraak voor een geplande behandeling.

Artikel 8: Ruilen, retourneren en reclamaties Producten

1. Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

2. Gekochte producten dienen direct na aankoop door de cliënte geïnspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop aan The Beauty Lounge Laura te worden gemeld.

3. Ten aanzien van gekochte producten kan onder overlegging van het originele aankoopbewijs gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de cliënte aan The Beauty Lounge Laura is gemeld en de cliënte zich heeft onthouden van herstelpogingen.

Artikel 9: Tarieven en aanpassingen
1. The Beauty Lounge Laura hanteert voor de diensten de tarieven, zoals voor wat betreft behandelingen vermeld in de behandelovereenkomst en voor wat betreft de productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website.

2. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling heeft The Beauty Lounge Laura het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de cliënte meegedeeld.

Artikel 10: Betaling
1. Voor alle diensten van The Beauty Lounge Laura dient direct te worden betaald.

2. Betaling door de cliënt geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de cliënte niet uit haar betalingsverplichtingen.

3. De productverkoop geschiedt onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Pas als de cliënte volledig aan al haar betalingsverplichtingen jegens The Beauty Lounge Laura uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, wordt de cliënte eigenaar van de gekochte producten. Tot het moment van volledige voldoening van al haar vorderingen blijft The Beauty Lounge Laura eigenaar van de producten.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door The Beauty Lounge Laura verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij The Beauty Lounge Laura.

2. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van The Beauty Lounge Laura is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. The Beauty Lounge Laura treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is The Beauty Lounge Laura nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de salon.

3. The Beauty Lounge Laura is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart The Beauty Lounge Laura van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

4. The Beauty Lounge Laura is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van The Beauty Lounge Laura naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.

5. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van The Beauty Lounge Laura te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan The Beauty Lounge Laura betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

Artikel 13: Overmacht
1. The Beauty Lounge Laura is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Beauty Lounge Laura geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking en leveringsproblemen.

3. Gedurende de periode van de overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Houdt de overmachtssituatie meer dan veertien dagen aan, kan de overeenkomst worden ontbonden zonder enige verplichting over en weer tot schadevergoeding. Voor de reeds verrichte diensten is The Beauty Lounge Laura gerechtigd tot betaling door de cliënte.

Artikel 14: Klachten, geschillen, toepasselijk recht
1. The Beauty Lounge Laura beschikt over een klachtenprocedure, die terug te vinden is op haar website.

2. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met The Beauty Lounge Laura is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Slotbepalingen
1. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van The Beauty Lounge Laura.