gediplomeerd PMU artist

allround skin expert

elleebana lash lift styliste

bezorging binnen 7 dagen

biologisch, vegan & dierproefvrij

GGD gecertificeerd

lid van de nsgp

lid van de anbos

gediplomeerd PMU artist

allround skin expert

elleebana lash lift styliste

bezorging binnen 7 dagen

biologisch, vegan & dierproefvrij

GGD gecertificeerd

lid van de nsgp

lid van de anbos

klachten

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

  • Klacht: elk ongenoegen van de cliënte jegens The Beauty Lounge Laura of de onder haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de diensten in het algemeen of de totstandkoming en de uitvoering van een behandelovereenkomst of de productverkoop meer in het bijzonder;
  • Klager: de cliënte of haar vertegenwoordiger, die een klacht kenbaar maakt;
  • The Beauty Lounge Laura: KvK-nummer: 56055838, Laura Endlich, Stadhoudersstraat 50, 2282 PR Rijswijk Cliënte:
  • De persoon die bij The Beauty Lounge Laura een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandel- overeenkomst met The Beauty Lounge Laura aangaat of producten koopt;
  • Diensten: alle door The Beauty Lounge Laura verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging, Permanente make-up en Wimper behandelingen in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de kliniek en daarbuiten (al dan niet via sociale media) en verkoop van Producten;
  • Behandelingen: alle door The Beauty Lounge Laura aangeboden behandelingen;
  • Producten: alle door The Beauty Lounge Laura gebruikte en te koop aangeboden producten;
  • Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Cliënte aan The Beauty Lounge Laura opdracht geeft om de op enige behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;
  • Productverkoop: de verkoop door The Beauty Lounge Laura van bepaalde producten aan de cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;

Artikel 1: Doel
1. Deze klachtenregeling heeft tot doel om tot een snelle oplossing te komen voor eventuele Klachten, om cliënten te beschermen en om de relatie tussen cliënten en The Beauty Lounge Laura goed te houden.

2. The Beauty Lounge Laura trekt lering uit klachten om haar dienstverlening te verbeteren.

Artikel 2: Procedure
1. Elke Klacht wordt onder de aandacht gebracht van Mevrouw laura Endlich, Eigenaressen mevrouw van The Beauty Lounge Laura.

2. The Beauty Lounge Laura vraagt de klager om een toelichting op de klacht. Klachten met betrekking tot een product worden slecht in behandeling genomen als het originele aankoopbewijs wordt overgelegd, als de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door klager aan The Beauty Lounge Laura is gemeld en klager zich heeft onthouden van herstelpogingen.

3. The Beauty Lounge Laura vraagt degene over wie met betrekking tot een behandeling is geklaagd of de verantwoordelijke voor de verkoop van het product waarover is geklaagd om een reactie op de klacht.

4. The Beauty Lounge Laura probeert tot een oplossing te komen, samen met de klager.

5. The Beauty Lounge Laura probeert de klacht binnen vier weken af te handelen en brengt de klager gemotiveerd op de hoogte als deze termijn wordt verlengd.

6. The Beauty Lounge Laura legt de klacht, de gegrondheid en de eventuele oplossing en aanbevelingen schriftelijk vast.

7. Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, bevestigen de klager dat zij instemmen met het hiervoor bedoelde document en dat de kwestie daarmee is opgelost.

Artikel 3: Kosten
1. Aan de behandeling van de klacht zijn voor klager geen kosten verbonden.

2. De kosten van eventuele door klager ingeschakelde derden zijn voor haar eigen rekening.